Assessorament especialitzat en diferents tipus de consulta de caire professional

Fes la teva consulta

Atenció a les consultes jurídiques dels enginyers en assumptes professionals: consultes civils, laborals i fiscals.

Assessoria Fiscal

Resposta a les consultes generals referides a diferents tributs (IVA, IRPF, Impost sobre societats, taxes, etc.) i en particular:

 • Declaració censal
 • Declaracions periòdiques
 • Obligacions comptables i registrals
 • Facturació
 • Despeses deduïbles
 • Imputació d’ingressos
 • Inspeccions tributàries
FAQs desgravació quotes col·legials

Assessoria jurídica general

Resposta a consultes referides a diferents aspectes professionals:

 • Obligacions relatives a l’inici de l’activitat professional (assegurança, previsió, social, etc.) i exercici autònom
 • Revisió de la documentació relativa a l’encàrrec professional, la seva formalització i, si s’escau, rescissió
 • Redacció de models de determinats documents
 • Constitució de societats mercantils, societats professionals d’enginyeria
 • Atribucions professionals i competències de les titulacions d’enginyeria (informes, recursos, etc.)
 • Resp. civil, administrativa, penal, etc.
 • Aplicació de normativa específica del sector - Tràmits davant les Administracions.
 • Peritatges
 • Reclamació d’honoraris (només assessorament)
 • Revisió de les bases de convocatòries de selecció de personal a l’Administració i, si s’escau, interposició de recursos
 • Defensa jurídica de la professió

Assessoria Laboral

Resposta a les consultes generals referides a contractació laboral i, en particular:

 • Modalitats de contractes
 • Drets i obligacions laborals
 • Qüestions relatives a salaris, pagues extres, vacances, categories laborals
 • Seguretat social
 • Acomiadament, liquidació d’indemnitzacions
 • Baixa voluntària del treballador (preavís, conseqüències...)
 • Jubilació
 • Prestació de desocupació
 • Convenis col·lectius
 • Compatibilització de la pensió de jubilació amb l’exercici professional lliberal

Declaració responsable davant l’Administració

Servei de tramitació de Declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l’Administració.

Servei normativa a consulta

Registre d’enginyers per participar en les aportacions als esborranys de normativa a consulta.

Exercici professional a l'estranger

Necessites més informació?

Contactar