Acceptació de les condicions

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Finalitat Gestionar l’activitat  formativa i informativa 
Legitimació
Interès legítim. 
Consentiment de la persona interessada per al tractament d’imatges
Destinataris
No es preveu la comunicació de dades a terceres persones, tret que sigui obligatori legalment
Possible publicació d’imatges en mitjans de comunicació i xarxes socials.
Drets Accés, rectificació, supressió, limitació i oposició

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
Identitat: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC)
Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel.933192300
Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les dades seran objecte de tractament per COEIC /AEIC amb la finalitat de gestionar les activitats formatives i informatives organitzades pels responsables i proporcionar l’accés a la informació comercial, per mitjans escrits i electrònics, relativa a jornades i d’altres esdeveniments similars.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base jurídica per al tractament de les dades és l’interès legítim, atesa l’existència d’una relació pertinent i apropiada entre l’interessat i el responsable. En aquest cas, l’interessat és col·legiat/associat/client del responsable i les dades sol·licitades són necessàries per a la prestació del servei.
La base jurídica per al tractament de les imatges és el consentiment de l’interessat manifestat en assenyalar la casella corresponent del formulari. 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les imatges (fotografies i/o vídeos) captades durant les jornades podran ser utilitzades per a la seva difusió a través de publicacions, material publicitari, pàgines web, xarxes socials, etc. tant del COEIC com de l’AEIC.  
No es preveuen altres cessions a terceres persones, tret que sigui obligació legal.
No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals.

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al COEIC/AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. COEIC i AEIC deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. 

Com podeu exercir els drets?
Mitjançant un escrit adreçat a COEIC/AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona. 
Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades  https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions